Algemene voorwaarden

 Bij het bezoeken van wijzerbeleggen.nl verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1. Doel van de website
1.1  Wijzerbeleggen.nl is een onafhankelijk platform dat particuliere (fonds)beleggers zo objectief mogelijk tracht te informeren over beleggingsfondsen en andere gestandariseerde beleggingsproducten, zoals indexfondsen, trackers en structured products.

Artikel 2. Géén beleggingsadvies
2.1 De informatie op wijzerbeleggen.nl is bestemd voor algemeen gebruik en heeft uitdrukkelijk niet tot doel te gelden als leidraad bij beleggingsbeslissingen. Wijzerbeleggen.nl bevat géén beleggingsadviezen en/of aanbevelingen tot aankoop of verkoop van financiële producten. De op wijzerbeleggen.nl geplaatste informatie kan en mag dan ook niet als zodanig worden gekwalificeerd.

2.2 Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie op wijzerbeleggen.nl is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3 Voor beleggingsadviezen dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd beleggingsadviseur.

Artikel 3. Intellectueel eigendom
3.1 Alle op de website wijzerbeleggen.nl afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschappen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé‚-doeleinden Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren (inclusief hyperlinken, deeplinken), te verspreiden,  of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van wijzerbeleggen.nl.

3.2 Voorafgaande schriftelijke toestemming kan worden verzocht via redactie @ wijzerbeleggen.nl.

Artikel 4. Beperking van aansprakelijkheid
4.1 Wijzerbeleggen.nl streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleert wijzerbeleggen.nl de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan wijzerbeleggen.nl niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is en aanvaardt wijzerbeleggen.nl geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden

4.2 Op wijzerbeleggen.nl staan advertenties van andere partijen vermeld, alsook links naar andere websites. Wijzerbeleggen.nl heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van de advertenties en websites waarnaar wordt doorgelinkt. Wijzerbeleggen.nl aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die geleden is als gevolg van het gebruik van de inhoud van de advertenties en de websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Artikel 5. Privacy

5.1 Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, emailadres) die u op de site invult, worden eigendom van wijzerbeleggen.nl en zullen uitsluitend voor marketingdoeleinden door wijzerbeleggen.nl zelf gebruikt worden. Deze gegevens kunnen onder voorwaarden ter beschikking worden gesteld aan derden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingacties en onderzoek van wijzerbeleggen.nl ten behoeve van producten en diensten van wijzerbeleggen.nl. Email adressen worden niet doorverkocht/gelicenseerd aan derde partijen.

5.2  Wijzerbeleggen.nl heeft op zijn site links opgenomen naar andere websites. Wijzerbeleggen.nl kan niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van deze sites; wij verwijzen u voor meer bijzonderheden omtrent dit privacy beleid door naar de desbetreffende websites.

5.3 Op wijzerbeleggen.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor wijzerbeleggen.nlmogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen, maar identificeren slechts computers. Wijzerbeleggen.nl is niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies van derden (bijvoorbeeld adverteerders) via wijzerbeleggen.nl. Elke bezoeker kan de gebruikte computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

5.4 Mocht ondanks het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, aansprakelijkheid van wijzerbeleggen.nl komen vast te staan, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 100- euro.

Artikel 6. Levering

6.1 Wijzerbeleggen zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. Wijzerbeleggen behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren.

6.2 De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij Wijzerbeleggen geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

6.3 Klachten kunnen per e-mail worden gemeld op wijze vermeld op Wijzerbeleggen.nl(redactie@Wijzerbeleggen.nl). Wijzerbeleggen besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

Artikel 7. Overige bepalingen
7.1 Wijzerbeleggen.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2  Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die wijzerbeleggen.nl naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door wijzerbeleggen.nl beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door wijzerbeleggen.nl vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Wijzerbeleggen.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

7.3 Vragen, opmerkingen of klachten over (het gebruik van) wijzerbeleggen.nl kunt u zenden naar redactie @ wijzerbeleggen.nl

7.4 Op een gerezen geschil tussen de bezoeker van wijzerbeleggen.nl en wijzerbeleggen.nl is Nederlands recht van toepassing.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de redactie: redactie @ wijzerbeleggen.nl