Deze Website is alleen voor informatiedoeleinden en vertegenwoordigt geen financieel of ander advies, aanbod, reclame, uitnodiging of aanmoediging om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan.

De Website houdt geen rekening met individuele beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de bijzondere behoeften van individuele gebruikers. De effecten en financiële instrumenten die op deze Website worden beschreven zijn niet noodzakelijkerwijs geschikt als beleggingsinstrument voor iedere gebruiker. Bovendien kan het kopen van deze instrumenten een risico inhouden. Met name wijzigingen in rentetarieven en wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, prijs of opbrengst van de genoemde effecten en financiële instrumenten. Informatie over de prestatie van een effect of financieel instrument of een onderliggende waarde heeft altijd betrekking op het verleden. Historische prijsontwikkeling met betrekking tot een effect of een financieel instrument of een onderliggende waarde vormen op geen enkele manier een indicatie voor toekomstige prestatie en prijsontwikkeling van enig effect, financieel instrument of van een onderliggende waarde en vormen op geen enkele wijze een garantie van de toekomstige prestatie of prijsontwikkeling daarvan.

Bovendien hoeven de waarden en prijzen als uiteengezet op deze Website met betrekking tot een bepaald effect of financieel instrument of een onderliggende waarde niet noodzakelijkerwijs de actuele waarde of prijs te reflecteren op de respectievelijke markt op het moment dat een gebruiker van plan is om een bepaald effect of een valuta te kopen of te verkopen. Waarden en prijzen op deze Website houden geen rekening met de omvang van de transactie. Daardoor kan de omvang van een bepaalde transactie resulteren in afwijkende waarden en prijzen.

De Trade Signalen is bedoeld ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in het algemeen. De informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies. We raden beleggers aan om zich niet alleen te baseren op technische analyse, maar ook hun eigen mening te vormen over de onderliggende waarde (Index, aandeel, obligatie, valuta, grondstof, of future) waarin men wil beleggen, liefst gebaseerd op meerdere informatiebronnen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.

 

De gebruiker accepteert alle verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van deze Website en het internet in het algemeen. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief enige vorm van nalatigheid, zal wijzerbeleggen.nl aansprakelijk zijn voor enige DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE of GEVOLGSCHADEN, of VERLIES VAN WINST als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om deze Website dan wel eventuele andere websites die aan deze Website gekoppeld zijn te gebruiken. Wijzerbeleggen.nl is evenmin aansprakelijk voor elke andere vorm van schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van het vertrouwen dat een bezoeker stelt in de informatie die via deze Website wordt aangeboden; of die het resultaat is van vergissingen, weglatingen, onderbrekingen, het wissen van bestanden, virussen, fouten, defecten of eventuele functionele tekortkomingen, communicatiestoornissen, diefstal, vernietiging of onbevoegde toegang.

Informatie op deze Website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzerbeleggen.nl behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op deze Website of individuele websites meningen te wijzigen, te wissen, de publicatie daarvan tijdelijk of definitief op te schorten, of de hele werking van de Website inclusief de aangeboden diensten, alle informatie, eigenschappen en functies die toegankelijk zijn door gebruik te maken van de Website als bepaald, zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Wijzerbeleggen.nl is niet verplicht om informatie die op deze Website ter beschikking wordt gesteld te actualiseren of actueel te houden.